Arenaria rubra o. Spergularia campestris o. Lepigonum rubrum = Common sand spurrey/= red-sandwort/= spurrey-sandwort/= Roter Spärkling/=

Esparcilla encarnada/= Spergulaire rouge/= sabline rouge/= Spergularia comune/= Rode schijnspurrie

 

Vergleich: Siehe: Caryophylalles

 

THEMA’S                             [Jan Scholten/Marguerite Pelt]

1. Kwetsbaar en fragiel

Kwetsbaar is het woord dat het meest genoemd wordt.

Fragiel, frêle, teer, onzeker, fijn en breekbaar geven een zelfde gevoel weer.

Er wordt verwezen naar de zwakke stengel van de plant, onbeschermd door blaadjes. Breekbaarheid is dan ook een aspect van dit thema: bang te breken, snel geknakt

2. Openheid. ‘Open ogen’ is een mooi beeld in dit verband.

3. Klein en fijn

Lief/jong/onschuldig/klein/tiener.

Bescheiden/eenvoudig/verfijnd. Voorzichtig/nederig/pril/rank en slank = tere kwetsbaarheid.

4. Dapper en duidelijk

Dapper/fier/duidelijk/helder tegenovergesteld aan klein en fijn.

Arenaria kan zelfs sterk zijn (zie volgend thema).

5. Stevig en star

Stevig/sterk/doorzetten/koppig/scherp/eigenwijs/zelfbewust

Hoekig/star/onbuigzaam als zijn juist tegenovergesteld aan kwetsbaar en breekbaar.

6. Vrolijk

Huppelen/lachen/vrolijk. Fris en onvoorspelbaar komen opkomen/blij/speels/vrij/oppervlakkig.

7. Zuiver en licht.

Zuiver/rein/dankbaar/stralend/licht (fel licht, zonnelicht) minder vaak bij provings beschreven worden. ‘Zoekend naar licht en warmte’.

Schone schijn tegenovergesteld aan dit stralende licht.

8. Lief en meegaand

Lief/meegaand/aardig/vriendelijk/behulpzaam/vrouwelijk/gevoelig

9. Seksualiteit

Prille seksualiteit: hunkerend/geslachtsrijp

10. Angst

Angst [voor ruwheid/storm/mensen/alleen zijn (door ouders)]. Niet bang zijn.

Angst om geplukt te worden/verdrukt/afgesneden te zijn direct gerelateerd aan het plantje.

11. Manifesteren

Ik will zijn/me manifesteren/hier ben ik/me laten zien. Ik wil meer body krijgen om gezien te worden…(te zijn ontstaan vanuit de kwetsbaarheid (1.) en openheid (2.).

Sommige provers willen bescherming, een omhulsel, anderen willen een eigen plek, meer ruimte of meer ruimte in nemen. Wil stevig in het leven staan en probeert naar buiten

te reiken. Deze ontwikkeling gaat stap voor stap.

12. Groeien, omhoog

Manifesteren en groeien en omhoog gaan/zich ontworstelen aan een vijandige omgeving. Opvallen in bescheidenheid. Het bereiken van iets (ondanks de smalle basis), om

beroemd te zijn, hunkeren naar tederheid en roem, om schitteren ondanks het klein zijn en zo laten zien dat je er bent. Woorden als ambitie, uitreiken, alleen aan de top, op de

tenen lopen, in het hoofd zijn en misschien levenslust illustreren dit thema.

13. Expressie en communicatie

Andere vormen van manifestatie zijn: geen blad voor de mond nemen, duidelijk en uitgesproken zijn, communicatie, saamhorigheid zoeken, en bruggen bouwen.

14. Lichamelijk

De provers noemen:

a) de gewrichten o.a. rug, schouder, knie, nek en elleboog

b) de zintuigen in het hoofdgebied: oor, neus, mond en oog

c) borst en maag

d) de expressie via keel, spraak en tong

Samenvattend komt uit de proving een gevoel van fragiliteit en kwetsbaarheid, een breekbaar plantje dat ondanks het klein en fijn zijn, open en vrolijk is.

Provers voelen dapperheid en een zekere stevigheid of doorzettingskracht ondanks het lief en meegaand zijn.

Stralend licht en zuiverheid kenmerken het plantje, evenals een (ontluikende) seksualiteit.

Er is een sterke drang tot manifestatie, het zich laten zien en naar buiten treden. Er is behoefte aan groeien en omhoog gaan en zelfs behoefte aan roem en schitteren: een

duidelijke ambitie. Expressie en communicatie en bruggen bouwen zijn daar een uiting van.

 

English version

THEMES

1.         Vulnerable and fragile

Vulnerability mentioned most often. Fragile/frail/delicate/insecure/fine and brittle.

Is a reference to the weak stem of the plant, unprotected by leaves.

Brittleness is an aspect of this theme: fear to break, rapidly snapping.

2.         Openness

‘Open eyes’ is a nice metaphor in this connection.

3.         Sweet and small

Sweet/young/innocent and teenager refer to this theme. Modesty mentioned 4x/as simple and refined. Cautious/humble/early youth/slender and slim.

4.         Brave and clear

Brave/high-spirited/clear the opposite of sweet and small.

And Arenaria can even be strong (see next theme).

5.         Strong and rigid

Solid/strong/perseverance/obstinate/sharp/pig-headed/self-confident

Angular/rigid/inflexible polar to vulnerable/brittle.

6.         Sweet and yielding

Sweet/yielding/friendly/nice/helpful/feminine/sensitive.

7. Cheerful

Skipping/laughing/cheerfulness. Fresh and unpredictable as happy/playful/free/superficial.

8.         Pure and light

Purity, clean, grateful, radiant and especially light (5) (glaring light, sunlight) are words that we do not encounter often in provings: ‘Searching for light and

warmth’. ‘Seemingly pure’ is the polarity of this radiant light.

9.         Sexuality

There seems to be a tender emerging sexuality: longing for, sex, puberty are words mentioned.

10.       Fear

Fear [rudeness/storm/people/alone (dead of parents)]

Not being afraid is mentioned once.

Fear of being picked, oppressed or cut off are directly related to the plant.

11.       Manifestation

I want to be there/to manifest myself. Here I am. I want to dare to be/to show myself. I want to have more body so I can be seen…this feeling seems to arise

from the vulnerability (1.) and openness (2.).

Wanting of protection/a cover/own place/more space/to take in more space. Want to stand firm in life and try to reach out. This process goes step by step.

12.       Growing, upwards

Going upwards/struggling out of a hostile situation. Need to stand out in modesty/to achieve something (even though there is a narrow basis)/to be famous/a craving for

tenderness and fame, a desire to shine in spite of being small, to show oneself. Words like ambition, stretching, lonely at the top, walk on tip-toes and being in the head

and probably also lust for life illustrate this theme.

13.       Expression and communication

Other forms in which one can manifest oneself are: not to mince one’s words, being clear and upfront, communication, searching for togetherness and building bridges.

14.       Physical

a)         joints: back, shoulder, knee, neck and elbow

b)        sense organs: ear, nose, mouth and eye

c)         chest and stomach

d)        expression through throat, speech and tongue.

 

Resume

A sense of  fragility and vulnerability emanates from the proving, a brittle plant that in spite of being simple and small is open and cheerful.

Provers feel bravery and a certain strength and perseverance although they are sweet and yielding. Radiant light and purity are characteristic for the plant, as well as an

(emerging) sexuality.

There is a strong need to manifest oneself, to show oneself and to come out. There is a need to grow and reach up and even a desire for fame and brilliance: an obvious

ambition. Expression and communication and building bridges are manifestation of this impulse.

 

Phytologie: calculus diseases and acute and chronic cystitis.

 

 

Vorwort/Suchen                                Zeichen/Abkürzungen                                   Impressum